Hrvatska Tišina
Typography

U Šamcu je 21.12.2015. godine održan prvi sastanak u sklopu projekta „Inventarizacija i uspostavljanje monitoringa biodiverziteta u cilju zaštite bare Tišina u plavnom području rijeke Save“. Ovaj projekat tokom 2016. godine realizuje Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke uz finansijsku podršku EuroNatur fondacije za zaštitu prirode iz Njemačke.

tisina bara 1Projekat ima za cilj identifikaciju, razvoj i održivo korišćenje prirodnih potencijala bare Tišina na području Šamca, te promociju Šamca kao opštine sa vrijednim i jedinstvenim vodenim ekosistemima.

Močvarno-barski kompleks Tišina kod Šamca predstavlja jednu od danas malobrojnih močvara u plavnom području rijeke Save koja je važan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava, ali i značajno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta sa Aneksa evropske Direktive o staništima i Direktive o pticama. Na Tišini su prisutna vlažna i močvarna staništa poput sve ugroženijih tršćaka, poplavnih šuma vrbe, topole i hrasta lužnjaka, barskih stajaćih voda sa tipičnom močvarnom vegetacijom poput zaštićenog bijelog i žutog lokvanja, te četverolisne raznorotke, biljke koja je vjerovatno iščezla sa ovih prostora. Tišina je stanište i brojnih važnih ribljih vrsta poput čikova, vijuna, gavčice i dr., te oko 150 vrsta ptica, a jedno je i od najznačajnijih mjesta za ishranu i odmor ptica na migraciji iz srednje i sjeverne Evrope.

tisina bara 3Bara Tišina je prema ekspertskim mišljenjima, potencijalno međunarodno zaštićeno područje, odnosno IBA i NATURA2000 stanište u BiH, što dokazuje njenu ekološku vrijednost i van granica RS i BiH. Imajući u vidu sve njene biološke vrijednosti, relativno mali broj prepreka za pravnu zaštitu, dobrobiti koje imamo od bare Tišina, kao i otvorenost za saradnju lokalne zajednice, namjera nam je preko istraživanja faune i flore pokrenuti pitanje proglašenja zaštićenog područja, te u saradnji sa opštinskim institucijama i organizacijama pokrenuti inicijativu za zaštitu područja, definisati kategoriju zaštićenog područja i metode monitoringa vrsta biljaka, životinja i ekosistema.

tisina bara 4Na sastanku koji je juče održan odazvale su se sve pozvane interesne strane, odnosno predstavnici opštine Šamac, osnovne škole „Šamac“, turističke organizacije „Šamac“, sportsko-ribolovnog društva „Šamac“, predstavnici deminera i lokalni mediji. Na sastanku su članovi udruženja predstavili ciljeve projekta, dobrobiti i prednosti zaštite područja, a razgovaralo se i o ulozi lokalnih institucija, organizacija i udruženja u projektu. Svi partneri su izrazili interes za učešće u projektu i podržali planirane aktivnosti.

tisina bara 5Kontakt osoba: Jovica Sjeničić
Tel: 066/783-051