Odžak
Typography

opcina odzakSARAJEVO, 25. FEBRUARA (ONASA) - Načelnik Općine Odžak Hajrudin Hadžidedić u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o najznačajnijim projektima i budućim planovima Općine Odžak,

nosiocima privrednog razvoja, problemima s kojima se susreće ova općine, granama privrede koje imaju najveće potencijale za ulaganje u Odžaku, značaju autoputa na Koridoru 5C koji će prolaziti kroz ovu općinu...

ONASA: Na prošlogodišnjim lokalnim izborima osvojili ste mandat za načelnika Općine Odžak. Na čemu će biti akcent rada lokalne vlasti u Odžaku u narednom periodu?

Hadžidedić: Općina Odžak trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda nakon rata. U takvoj situaciji teško je odgovoriti na sve izazove koji stoje pred lokalnim vlastima u ovoj općini. Potrebno je puno znanja, volje i spremnosti za vrijeme koje dolazi i mega projekte koji će početi već u toku ove godine. Pri tome posebno mislim na izgradnju dionice autoputa na Koridoru 5C i mosta na rijeci Savi između Republike Hrvatske i BiH. Radi toga će biti važno posvetiti posebnu pažnju izgradnji efikasnije lokalne uprave, stvaranju uslova za razvoj poljoprivrede i poduzetništva, osiguranju adekvatne podrške ruralnom razvoju i samozapošljvanju u gradskom i seoskim područjima općine. Poseban akcent će biti na privlačenju stranih investicija i ulaganja naše dijaspore kroz pripremu projekata koji omogućavaju realizaciju njihovih poslovnih ideja.

ONASA: Koji su najčešći problemi s kojima se suočava općina Odžak?
       
Hadžidedić: Brojni su problemi s kojima se trenutno suočava općina Odžak. Pored značajnog negativnog demografskog trenda, koji je posljedica odlaska uglavnom mladog stanovništva, tu je i nizak udio visokoobrazovanih kadrova u ukupnom stanovništvu.

Općina Odžak ima visoku stopu nezaposlenosti i mali budžet u odnosu na broj stanovnika. On se kreće u okvirima od 3,2 do 3,5 miliona KM, što ne dopušta veća izdvajanja za potrebna ulaganja u kapitalne investicije. Stalne migracije visokoobrazovanih kadrova ka ekonomski razvijenim centrima smanjuju institucionalni kapacitet za upravljanje ekonomskim razvojem.

Veliki dio problema općine vezan je za nerazvijenu infrastrukturu, kvalitet saobraćajnica u ruralnom dijelu općine, nedostatak stalne i uređene lokacije za odlaganja otpada i slabu pokrivenost seoskih naselja vodoopskrbom.

ONASA: Jeste li zadovoljni stopom zaposlenosti na području općine Odžak i šta općinska vlast radi na povećanju zaposlenosti, posebno mladih i obrazovanih kadrova?

Hadžidedić: Trenutni broj zaposlenih na području općine Odžak je nešto viši od polovine prijeratnog broja zaposlenih. Broj registrovanih zaposlenih kontinuirano je rastao u posljednjih nekoliko godina, ali se to ne može reći i za 2012. godinu. Stanje na tržištu rada je daleko od povoljnog, prvenstveno zbog velikog broja nezaposlenih i niske stope ekonomske aktivnosti radno sposobnog stanovništva.

Stopa nezaposlenosti se kreće u granicama od 40 do 50 posto. Treba naglasiti da je prisutan i veliki procenat sive ekonomije i da je značajan broj radno sposobnog stanovništa koji se bavi poljoprivredom, a čiji status nije formalno definiran. Naravno da s ovakvom situacijom ne možemo biti zadovoljni. Zbog toga je općinska uprava pokrenula nekoliko projekata vezanih za zapošljavanje, posebno mladih kadrova.

Pokrenuta je Omladinska banka u Odžaku, koja finansijski podržava manje projekte mladih. Na ovaj način mladi stiču potrebna iskustva u realizaciji projekata i potiču na samozapošljavanje.

Tokom svake godine omogućava se mladim visokoobrazovanim kadrovima da volontiraju i steknu pripravnički staž. U saradnji s višim nivoima vlasti koriste se poticajna sredstva za zapošljavanje, a kroz različite olakšice poduzetnicima u ishodovanju potrebne dokumentacije stimulira se novo zapošljavanje. U planu je i otvaranje poslovnog inkubatora za mlade.

ONASA: Ko su nosioci privrednog razvoja općine Odžak?

Hadžidedić: Glavni nosioc razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Odžak je firma "Poljoprivrednik" koja trenutno obrađuje više od 500 hektara oranica i koja je najveći proizvođač sjemenskog materijala u BiH.

Pored ove firme brojne su mini-farme koje se bave tovom junadi. Kada je industrija u pitanju, onda se može reći da je prerada drveta jedna od najzastupljenijih. To su firme "Sejdić", "Tišleraj Salkanović" i "Braća Karić".

Ostale značajnije firme iz oblasti prerade metala su "Strolit", livnica "Metalac" i proizvodnja obuće "Brkić Trade". Jedna od vodećih firmi u prehrambnoj industriji je i "Mlin Majić".

ONASA: S obzirom na geografski položaj Odžaka, poljoprivreda je strateška grana razvoja u općini Odžak. Koje još grane privrede imaju potencijale za ulaganje u Odžaku i šta Općina čini da bi privukla investitore?

Hadžidedić: Općina Odžak je izrazito poljoprivredni kraj. U svojoj strategiji integriranog lokalnog razvoja poljoprivreda ima najznačajnije mjesto. To je i iz razloga što zemljišni fond obradivog zemljišta iznosi 0,47 hektara po glavi stanovnika.

Ovim podatkom Odžak se ubraja u one općine u BiH koje imaju najveći odnos obradivih površina po stanovniku. Međutim, poljoprivreda još nije zastupljena u punom kapacitetu raspoloživih resursa. Prolaskom Koridora 5C otvoriti će se mogućnosti razvoja logističkih centara i konsignacionih skladišta uz samu granicu. Veliki potencijal općine je i u razvoju turizma koja je poznata po lovnom i ribolovnom turizmu. Posebne mogućnosti su u razvoju tranzitnog, ali i drugih oblika selektivnog turizma.

Rijeka Sava i Bosna su idealne za razvoj riječnog nautičkog turizma. Ove mogućnosti su predstavljene u Master planu razvoja turizma naše općine. Izgradnjom poslovnih zona "Sjever" i "Jug", otvaraju se mogućnosti ulaganja potencijalnih investitora.

Jedan od najvećih ulagača u našu općinu može biti i dijaspora koja raspolaže velikim finansijskim, ali i intelektualnim kapitalom. Općinska uprava organizuje u tom pravcu susrete s dijasporom na kojima se razgovara o mogućnostima ulaganja u domovini.

U augustu će biti organizirana i konferencija u Odžaku na kojoj će biti prezentirani razvojni projekti, mogućnosti za investiranje i podrška Općine kod osnivanja preduzeća.

ONASA: Kakvi su trendovi, odnosno da li imate najave otvaranja novih privrednih subjekata?

Hadžidedić: Općina Odžak će početkom izgradnje autoputa na Koridoru 5C u drugoj polovini 2013. godine postati jedno od najvećih gradilišta u BiH.

Vrijednost investicija se procjenjuje na blizu 50 miliona eura, što znači da će biti potreban veliki broj radnika različitih profila. Dolazak snažne građevinske operative zahtijevat će i brojne druge usluge kao što su smještaj, ishrana, zanati, obezbjeđenja objekata... Budući carinski terminal će stvoriti uslove za zapošljavanje većeg broja radnika. Izgradnjom autoceste i mosta na rijeci Savi, Odžak postaje "vrata BiH".

Novi geoprometni položaj pozicionira općinu Odžak u najperspektivnije općine u narednih nekoliko godina. Šansa koja nam se ukazuje nesmijemo propustiti.

Preuzeto sa: Službene stranice općine Odžak